LKS Naprzód 37 Krzyżkowice - strona nieoficjalna

Strona klubowa
 • Aktualności:
 • 2018-09-23 Kolejne 3 punkty !
 • 2018-09-23 Zaledwie remis...
 • 2018-09-02 "Come Back" w drugiej połowie
 • Wyniki ostatniej kolejki:
 • Ocice Racibórz - LKS 07 Markowice 1:4
 • Rozwój Bełsznica - KS Czarni Gorzyce II 1:2
 • LKS Grzegorzowice - LKS Adamowice 7:2
 • LKS Naprzód 37 Krzyżkowice - GKS Dąb Gaszowice II 3:1
 • LKS Wypoczynek Buków - LKS Owsiszcze 1:2
 • LKS Ruda Kozielska - LKS Górki Śląskie
 • KS Przyszłość Rogów II - LKS Zabełków
 • LKS Gamów - LKS Odra Nieboczowy
 •        

Kalendarium

13

12-2018

czwartek

14

12-2018

piątek

15

12-2018

sobota

16

12-2018

niedziela

17

12-2018

pon.

18

12-2018

wtorek

19

12-2018

środa

Logowanie

Wyszukiwarka

Statystyki drużyny

Button

  
 

Statut

STATUT KLUBU

Rozdział I

 

Nazwa, teren działania, charakter prawny.

 

§ 1

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ludowy Klub Sportowy „Naprzód 37” Krzyżkowice i zwane dalej Klubem.
 2. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U.  Nr 20, poz. 104  z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o sporcie  (Dz. U.  Nr 127, poz. 857 z późn. zm).

 

§ 2

1. Siedzibą Klubu jest miasto Pszów.

2. Terenem  działania Klubu  jest  obszar  Rzeczpospolitej  Polskiej.  Dla  realizacji  celów

    statutowych Klub może  prowadzić działalność statutową  poza  granicami kraju na  terenie

    innych  państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 

§ 3

 

Klub posiada osobowość prawną.

 

§ 4

 

Klub może być członkiem innych organizacji sportowych.

 

§ 5

 

Klub używa herbu, wsi Krzyżkowice (skrzyżowany krój i lemiesz w kolorze białym na niebieskiej tarczy). Barwami są kolory: niebieski i biały

 

§ 6

 

Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących
w tym zakresie przepisów.

 

§ 7

 

Klub opiera swoją działalność na aktywności ogółu członków oraz społecznej pracy swoich działaczy. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

§ 8

 

Celem Klubu jest:

 1. upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku,
 2. organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych,
 3. dbanie o rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej,
 4. udział w życiu kulturalnym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego
  i sportowego członków.

 

§ 9

 

 1. Klub realizując swoje cele poprzez:
 1. organizowanie sekcji i szkoleń sportowych, w tym otaczanie opieką zawodników
  oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportu,
 2. dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego zawodników sportowych
  i działaczy.
 3. organizowanie różnego rodzaju własnych zawodów i imprez sportowych oraz uczestniczenie w państwowym i wewnątrz organizacyjnym systemie zawodów sportowych,
 4. propagowanie rozwoju kultury fizycznej i turystyki poprzez aktywne uczestnictwo
  w realizacji programów środowiskowych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich            i krajowych w ramach Zrzeszenia LZS,
 5. organizowanie kursów, seminariów oraz obozów szkoleniowych dla zawodników, działaczy i instruktorów,
 6. zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, dbanie o ich rozbudowę, modernizację, remonty i konserwację,
 7. współdziałanie w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz form aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami,
 8. podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej.
 1. Nieodpłatną działalność statutową stanowi:
 1. organizowanie sekcji i szkoleń sportowych, w tym otaczanie opieką zawodników
  oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportu,
 2. dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu sportowego zawodników,
 3. propagowanie rozwoju kultury fizycznej poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych Zrzeszenia LZS,
 4. zarządzanie posiadanymi obiektami urządzeniami sportowymi poprzez ich rozbudowę, modernizację, remont i konserwację,
 5. tworzenie warunków do rozwoju sportu oraz otaczanie wszechstronną opieką zawodników,
 6. organizowanie obozów szkoleniowych dla zawodników,
 7. współdziałanie w zakresie rozwoju sportu oraz aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami.

3. Odpłatną działalność statutową stanowi:

 1. organizowanie sekcji i szkoleń sportowych, w tym otaczanie opieką zawodników
  oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportu,
 2. dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu sportowego zawodników,
 3. propagowanie rozwoju kultury fizycznej poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych Zrzeszenia LZS,
 4. zarządzanie posiadanymi obiektami urządzeniami sportowymi poprzez ich rozbudowę, modernizację, remont i konserwację,
 5. tworzenie warunków do rozwoju sportu oraz otaczanie wszechstronną opieką zawodników,
 6. organizowanie obozów szkoleniowych dla zawodników,
 7. współdziałanie w zakresie rozwoju sportu oraz aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 10

 

Członkowie Klubu dzielą się na członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

 

§ 11

 

 1. Członkiem zazwyczaj może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele stowarzyszenia. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych ,mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na wolnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.
 2. Członkiem wpierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Klubu, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Klubie poprzez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny sposób wniosła zasługi dla Klubu.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 12

 

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,
 2. uczestniczenia w imprezach organizowanych przez władze Klubu,
 3. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach organizowanych przez władze Klubu,
 4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu,
 5. korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu w realizacji celów statutowych.

 

§ 13

 

 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Klubu,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich,
 4. dbanie o dobre imię Klubu.

 

§ 14

 

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa członka zwyczajnego.
 2. Członek wspierający i honorowy mają prawo brać udział, z głosem doradczym,                         w statutowych władzach Klubu.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał.

 

§ 15

 

 1. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
 2.  Godność członka wspierającego wygasa:
 1. na skutek zrzeczenia się, zgłoszenia na piśmie Zarządowi,
 2. w wyniku likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
 3. przez pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zebrania, na wniosek Zarządu,
 4. w przypadku śmierci członka.

 

§ 16

 

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 1 roku,
 4. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
 5. wykluczenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów,
 6. pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
 1. W przypadkach określonych w ust. 1 pkty 3 – 5 orzeka Zarząd. Od uchwały Zarządu                    o wykluczeniu z Klubu bądź skreśleniu z listy członków służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.
 2. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio przepisy określone w ust. 2.
 3. Uchwała Walnego Zebrania w przedmiocie wykluczenia lub skreślenia z listy członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Klubu

 

§ 18

 

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie Klubu,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa 2 lata.
 3. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.
 4. Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
 5. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie, który może odbyć się 30 minut później (jeśli był podany w zawiadomieniu), bez względu na ilość obecnych. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 6. Wszystkie władze Klubu są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdania ze swej działalności.
 7. Władze Klubu podejmują samodzielne uchwały, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji organów Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.
 8. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych tych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów.
 9. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru.

 

§ 19

 

 

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 1. członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
 2. członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście – z głosem doradczym.
 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni

      przed terminem Walnego Zebrania Członków.

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności:
 1. w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 18 ust. 5.,
 2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania,                             z wyłączeniem spraw związanych ze zmianą statutu i rozwiązaniem Stowarzyszenia.

 

 1. § 20
 2.  
 3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Zwyczajnie Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
 5. Wale Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie,                       w  szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
 1. W przypadkach określonych w ust. 5 lit. b i c Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty przedstawienia (złożenia) wniosku (żądania) Zarządowi.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 21

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. uchwalanie planów, programów i kierunków działalności Klubu,
 2. zatwierdzanie bilansu finansowego, budżetu oraz regulaminów wewnętrznych,
 3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu,
 4. uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
 5. udzielanie bądź odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi,
 6. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 7. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Klubu,
 8. zatwierdzenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 9. uchwalanie zmian statutu,
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

 

§ 22

 

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialności przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 5 – 12 członków, w tym prezesa, wiceprezesa (jeżeli klub posiada więcej sekcji, każda sekcja ma swojego wiceprezesa) sekretarza i skarbnika.
 3. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Klubu.
 4. Zarząd Klubu zbiera się co najmniej raz na trzy miesiące.

 

§ 23

 

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,
 3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich – przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Klubu,
 8.  uchwalanie regulaminów i niezbędnych przepisów dotyczących wewnętrznego funkcjonowania Klubu,
 9. zwoływanie Walnego Zebrania na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogółu członków Klubu
 10. prowadzanie dokumentacji członkowskiej,
 11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.

 

§ 24

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

 

§ 25

 

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pełniące inną funkcję wśród władz rządzących ani żadna osoba spokrewniona z władzami Klubu oraz osoby będące związane z Stowarzyszeniem umową o pracę.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 26

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. wnioskowanie  o  zwołanie  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków  w  razie stwierdzenia nie wywiązania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także
 4. prawo żądania zwołania zebrania Zarządu.
 5. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd                         w terminie lub w trybie ustalonym w statucie.
 6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 7. wnioskowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,
 8. członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu                          z głosem doradczym.
 9. nadzorowanie strategicznych i finansowych decyzji władz Klubu,
 10. uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział V

Sekcje Klubu

 

§ 27

 

Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu, tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach sportu, oraz w zakresie pozostałej działalności statutowej Klubu.

§ 28

 

Sekcje grupują członków Klubu według ich zainteresowań.

 

§ 29

 

Działalnością poszczególnych sekcji kierują kierownicy powoływani przez Zarząd.

 

Rozdział VI

Nagrody i kary

 

§ 30

 

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu, Zarząd może przyznać nagrody.
 2. W razie naruszenia postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje prawo wymierzania kar.
 3. Szczegółowe zasady przyznawania nagród i kar określa regulamin zatwierdzany przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział VII

Majątek i fundusze

 

§ 31

 

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
 1. dotacje państwowe,
 2. wpływy ze składek członkowskich,
 3. darowizny, spadki, zapisy,
 4. dochody z działalności statutowej Klubu,
 5. dochody z majątku Klubu
 6. ofiarność publiczna.

3.  Klub nie przyjmuje wpłat gotówkowych w kwocie równej lub przekraczającej 15.000 euro

 

§ 32

 

 1. Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Klubu w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch umocowanych przedstawicieli, w tym prezesa, skarbnika lub innej osoby, której udzielono pełnomocnictwa.
 2. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu.

 

Rozdział VIII

Zmiana statutu o rozwiązanie Klubu

 

§ 33

 

 1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określić sposób likwidacji Klubu oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie majątku.
 3. W razie braku uchwały o przeznaczeniu majątku postanowienie w tym zakresie należy do właściwego organu rejestrującego.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 34

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 

Zegar

Reklama

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Sponsorzy

Nasi Sponsorzy

Ostatnie spotkanie

LKS Naprzód 37 KrzyżkowiceGKS Dąb Gaszowice II
LKS Naprzód 37 Krzyżkowice 3:1 GKS Dąb Gaszowice II
2018-11-03, 14:00:00
    relacja »
oceny zawodników »

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 15
LKS Owsiszcze - LKS Ruda Kozielska
LKS Odra Nieboczowy - LKS Wypoczynek Buków
GKS Dąb Gaszowice II - LKS Gamów
LKS Zabełków - LKS Naprzód 37 Krzyżkowice
LKS Górki Śląskie - Ocice Racibórz
LKS Adamowice - KS Przyszłość Rogów II
KS Czarni Gorzyce II - LKS Grzegorzowice
LKS 07 Markowice - Rozwój Bełsznica

Najnowsza galeria

Galeria
Ładowanie...

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 382, wczoraj: 293
ogółem: 1 569 272

statystyki szczegółowe

Wyniki

Ostatnia kolejka 14
Ocice Racibórz 1:4 LKS 07 Markowice
Rozwój Bełsznica 1:2 KS Czarni Gorzyce II
LKS Grzegorzowice 7:2 LKS Adamowice
LKS Naprzód 37 Krzyżkowice 3:1 GKS Dąb Gaszowice II
LKS Wypoczynek Buków 1:2 LKS Owsiszcze
LKS Ruda Kozielska LKS Górki Śląskie
KS Przyszłość Rogów II LKS Zabełków
LKS Gamów LKS Odra Nieboczowy

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Oświadczenie

Autor strony www.naprzodkrzyzkowice.futbolowo.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść komentarzy. Zastrzegam sobie jednak prawo do kasowania komentarzy niezgodnych z podstawowymi zasadami kultury. Komentarze obrażające kogokolwiek i zawierające wulgaryzmy, będą kasowane.